สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (8 มี.ค. 63)

วานนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งในการดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น และขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.สมพร เพชรสงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา) ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์