สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (การบริหารการศึกษา) 21 เม.ย. 63

วันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งคณะกรรมการสอบซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยและราบรื่น ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน


เครดิตภาพถ่ายโดย : ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์