ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ซึ่งในทุกๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏ ต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


เครคิตภาพถ่ายโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี