สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (2 ก.พ. 63)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 24 แผน ก 3 คน แผน ข 3 คน ได้สอบผ่านปากเปล่างานวิจัยในระดับดี และดีเยี่ยม โดยใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรเพียง 18 เดือนเท่านั้น ผลงานวิจัยเป็นวิจัยและพัฒนา (R&D) และวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ รศ.ดร.วีรยุทธ ชาตกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวันนี้


เครดิตภาพถ่ายโดย : Sopon Pechrpuang