สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (22 – 23 ก.พ. 63)

เมื่อในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น และขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.สมพร เพชรสงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา) ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้


เครคิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์