สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (27 ก.พ. 63)

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ในการนี้บัณฑิตวิทยาขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.อารี สาริปา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์