สอบวิทยานิพนธ์ (28 ก.พ. 63)

ในวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น และขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.อารี สาริปา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้


เครคิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์