นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดูงานบริหารการศึกษาและการจัดการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ร่วมศึกษาดูงานบริหารการศึกษา การจัดการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี

สิ่งที่ได้คือโมเดลบริหารจัดการสถานศึกษา คือ DON KLIANG MODEL D= Desired Characteristics (ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา)

  • O = Organization การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยร่วมมือร่วมใจ และมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนดำเนินการในการบริหาร ประกอบด้วย ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนาคุณภาพ
  • N = Network เครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงานและใน ชุมชนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีความเป็นกัลยาณมิตร เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทเป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้ และความร่วมมืออย่าง ต่อเนื่อง เพื่อการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยนําหลักการและการแสวงหา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  • K= Knowledge ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าผ่านกระบวนการต่าง ที่เป็นความรู้ทางวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษาได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากประสบการณ์ของทุกคน รวมทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยการมีคุณธรรม
  • L = Learning by doing, Learning Society การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ทักษะอาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ นำผู้เรียนสู้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • I = Interaction วัฒนธรรมองค์กรที่ มีปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยการประชุมแนวทาง การทำงาน การปรึกษาหารือ การปฏิบัติตามแผนผังการทำงานตามขั้นตอน
  • A =Assessment การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านครู นักเรียน เพื่อนำผลไปพัฒนา สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  • N = Need based การพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลากรต่างๆภายในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหาร บุคลากรอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  • G = Goal เป้าหมายแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบของ สถานศึกษา เพื่อนําพาองค์กรให้เกิดพัฒนาทุกด้านและสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการ บริหารจัดการอย่างมีระบบ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


เครดิตภาพถายโดย  : Pattarawut Buntongmai