การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

เมื่อว้นที่ 7 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน “บทบาทของหลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” ณ ห้องประชุม 1 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการปะชุมคร้ังนี้ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการนี้เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันต่อไป


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์