สอบวิทยานิพนธ์ 11 มี.ค. 63

วานนี้ (วันที่ 11 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งในการดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น และขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.อารี สาริปา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้