สอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฯ M.B.A. 23 มี.ค. 63

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งคณะกรรมการสอบซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยและราบรื่น ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบในครั้งนี้ด้วย


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์