โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการคิดหัวข้อวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ โดยมี ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ รองคณบดีบดีบัณฑิตฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.อรอุมา สุพัฒนกุล และได้มีการสรุปการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีแนวทางที่ชัดเจนในพัฒนาหัวข้อในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ของตนเอง เพื่อเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนางานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เครคิตภาพถายโดย : กนกกุล เพชรอุทัย