โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 19

วานนี้ (22 พฤศจิกายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 19