วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอภิปรายปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี