โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา

คณะบุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาและการจัดการงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับบใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเข้าดูงานในด้านระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบกลไกการดำเนินงานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยเข้าดูงานในด้านการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเข้าดูงานในด้านการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระบบกลไกการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เครดิตภาพถ่ายโดย : บัณฑิตวิทยาลัย