สอบการค้นคว้าอิสระ 15 มี.ค. 63

วานนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งในการดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น และขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์