หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ปัญหาและทางออกการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน”

วานนี้ (วันที่ 4 เมษายน 2564) เวลา 09.00 – 16.30 น.) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตรผมและสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ ปัญหาและทางออกการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน วิทยากร โดย ดร.ดิเรก ถึงฝัง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.), สมาชิกวุฒิสภา, ประธานสมานฉันท์แห่งชาติ ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ในฐานะประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ขอขอบคุณ ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง ที่มาให้ความรู้ในด้านการเมือง การปกครองแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในครั้้้งนี้