ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครและการเสนอขื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


new dean