ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ภาคพิเศษ)
  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จํานวน 30 คน
  2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) จํานวน 30 คน
  3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) จํานวน 30 คน
  4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) จํานวน 30 คน
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แผน ก) จํานวน 20 คน
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แผน ข) จํานวน 40 คน

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา : 21 พฤษภาคม 2561
 • สอบคัดเลือก : 26 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 30 พฤษภาคม 2561
 • รายงานตัวและปฐมนิเทศ : 2 มิถุนายน 2561
 • เปิดเรียน (ภาคพิเศษ) : 9 มิถุนายน 2561

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 


<< สมัครออนไลน์ >>