📃ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

📃อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563