สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (27 มิถุนายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มรส.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช่วงเช้าเป็นสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สมัครเรียน และทำแบบทดสอบภาษาอังฤษ และในช่วงบ่ายมีการสอบสัมภาษณ์ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้ง “จุดคัดกรอง” เพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นของ covid-19 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)