ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ, สภานักศึกษาภาค กศ.บท., คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่, กองคลังและพัสดุ และชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล ร่วมกันร่วมสืบสานประเพณี
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ วัดนิคมธรรมมาราม (วัดหัวเขา)