ผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

* Click… ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน