ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ด้วยวันนี้ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ อนุมัติเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรหัส 61 และกลั่นกรองการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


เครดิตภาพถ่ายโดย : ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์