ม.บูรพา ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะโลจิกติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของแต่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป