ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต (รหัส 61 – 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  [Update 20 ก.ย. 62]

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (รหัส 56) และปริญญาโท (รหัส 60) ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2557 – 2/2559 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562