ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบ ณ สถานที่ตั้งได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดสำคัญ คือห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและยังคาดการณ์ไม่ได้

จึงขอเลื่อนสอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


change exam online 63

คลิกที่นี่... เพื่อ Download file...