ขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศ!!

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  • 1) เปิดเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย(www.graduate.sru.ac.th) หรือสแกน QR Code LINE

  • 2) โหลดคำร้องที่ต้องการ (เมนู “เอกสารเผยแพร่” เลือก “แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ”)

  • 3) กรอกข้อความลงในคำร้อง (พร้อมระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์)

  • 4) สแกนหรือถ่ายรูปคำร้อง ส่งทาง LINE “กลุ่มบัณฑิตศึกษา มรส.”

  • 5) รับเอกสารฉบับสำเนาผ่านทาง E-mail หรือ LINE

**เอกสารฉบับจริงสามารถรับได้ตามวันและเวลานัดหมาย