ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

QE-นิติ-63