ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

compre62mba

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศผลการสอบ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ

> CLICK ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 <<

Blog Attachment