ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

* อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ