การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหัวข้อ “บทบาทของหลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพไปสู่องค์ความรู้ใหม่
 4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วิธีการดำเนินงาน

 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กำหนดการ

 1. Deadline of abstract/full paper submission/ กำหนดส่งบทความ Feb. – 15 Mar. 2020 (1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563)
 2. Notification of abstract acceptance /ประกาศผล การพิจารณาบทความ 30 Mar. 2020 (30 มีนาคม 2563)
 3. Notification of full paper acceptance/ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 6 – 10 Apr. 2020 (6 – 10 เมษายน 2563)
 4. Submission Research/ การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : E-mail : graduate@sru.ac.th