สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถยืนขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการได้ตามเอกสารที่แนบ