สัมมนารายวิชาสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน “ทิศทางครูยุคใหม่ สร้างเด็กอย่างไรในยุคโควิด”

วานนี้ (3 เมษายน 2564) เวลา 08.00 – 12.00 น. นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่ 14 ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านทางโปรแกรม Zoom “ทิศทางครูยุคใหม่สร้างเด็กอย่างไรในยุคโควิด”มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และทักษะกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด 19

โดย ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา
ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในประเด็น สร้างสมรรถนะเด็กไทยอย่างไรในยุคโควิค และคุณครูฐาปณี วงค์สวัสดิ์ ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาในประเด็นหัวข้อบทบาทของครู เมื่อการศึกษาเปลี่ยนไปและการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิค 19