ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ร่วมประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563


new phd 2019