กำหนดการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

วัน เวลา สถานที่สอบ

  • สอบข้อเขียน วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
  •  รายงานตัวปฐมนิเทศ ลงทะเบียน วันที่ 27 มิถุนายน 2563
  • เปิดเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ต้องนํามาในวันสอบข้อเขียน

  1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชน
  2. ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
  3. หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

Click… อ่านรายละเอียดกำหนดการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

teacher excem1-63