ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

  1. สมัคร Online เท่านั้น –> บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2563
  2. สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี –> 6 มิถุนายน 2563
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา –> 17 มิถุนายน 2563
  4. รายงานตัวและปฐมนิเทศ –> 27 มิถุนายน 2563
  5. เปิดเรียนภาคพิเศษ –> 11 กรกฎาคม 2563

Click… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

expand master63