การสอบประมวลความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันเสาร์ ที่่ 9 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562