สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้ง “จุดคัดกรอง” เพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นของ covid-19 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563