สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารแฟ้มสะสมงานผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีการจัดตั้ง “จุดคัดกรอง” เพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นของ covid-19 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563