ประชุมวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) กองบรรณาธิการวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ณ ห้อง G903 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 4 บทความ และได้กำหนดเกณฑ์และขอบเขตในการตีพิมพ์วารสารในรอบถัดไป โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ บรรณาธิการวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมกับกองบรรณาธิการในการพิจารณาร่วมกัน


เครดิตภาพถ่ายโดย : อมรรัตน์ คงพันธ์