โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรและนักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน เพื่อใช้ในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และเป็นการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชานในในพื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ และ ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และตอบข้อคำถามในทุกประเด็นที่ชาวบ้านไม่เข้าใจหรือสงสัย


« 1 ของ 6 »