ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563