ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดําเนินการ ดังนี้

วัน เวลา สถานที่สอบ

 • สอบข้อเขียน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
 • สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์ (ยกเว้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สิ่งที่ต้องนํามาในวันสอบข้อเขียน

 1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชน
 2. ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
 3. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

สิ่งที่ต้องนํามาในการสอบสัมภาษณ์ 

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกําหนด
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 2 ชุด
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้นําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบด้วย จํานวน 2 ชุด
 5. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ็การทํางาน)
  (สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)

Click… ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

graduate-1-63-2 (1)