👩🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาอื่น ๆ ขอขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 ดังเอกสารแนบในประกาศนี้

Click ที่นี่ >> เพื่ออ่านรายละเอียดแลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564