ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมารายงานตัวเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวันเวลา สถานที่ปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

> คลิกอ่านรายละเอียดในประกาศ และตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา <