ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1 พ.ค. 63)

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกันประชุมหารือในการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และในการนี้ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) เพื่อการคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ