การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และโครงการเสริมสร้างความรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยระบบสารบัญอัตโนมัติ สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการ กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ให้กับนักศึกษาปริญญาโท …นักศึกษาบอกว่าชีวิตการทำวิจัยง่ายขึ้นมาก ขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้