โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หัวหน้าองค์กรชุมชนในพื้นที่ต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน อาทิ ผู้กำกับสถานีตำรวจขุนทะเล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 45 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยบัณฑิตวิทยาลัย กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ในการนี้มีคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จากคณะและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม