โครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill) ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้มี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ (ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นประธานในโครงการดังกล่าว และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร เผือกคง (ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพให้แก่บุคลากรประจำของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ


Negotiation Skill